NOVINKY

Dobrý den!

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

jihomoravské vinařské obce Tasovice.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

----------------------------------------------------------------------

Obec Tasovice je územním samosprávným celkem. Činnost obce je upravena

především zákonem č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky)

----------------------------------------------------------------------

Další právní předpisy, které upravují činnost obce:

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Usnesení  předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Vyhláška MV ČR 349/2000 Sb. O stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů

Zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků

... a další

----------------------------------------------------------------------

Adresa Obecního úřadu pro doručování pošty:

Obecní úřad Tasovice, Tasovice 67, 671 25

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: x9pa2rj

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Znojmo, č. ú.: 1582851319/0800

----------------------------------------------------------------------

Způsob získání informací:

Ústní dotaz

Písemný dotaz

Telefonický dotaz (tel. č 515 234 414)

E-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

----------------------------------------------------------------------

Místo podání žádosti nebo stížnosti:

Obecní úřad Tasovice 67

671 25 Hodonice

----------------------------------------------------------------------

Postup při podávání a vyřizování žádostí  o poskytnutí informace

zde

Opravné prostředky - jak podat odvolání

zde

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování A4 - jedna strana: 1,50,- Kč

Kopírování A4 - oboustranné: 2,- Kč

----------------------------------------------------------------------

Další údaje

Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Pověřený úřad II. stupně: Znojmo

Úřad s rozšířenou působností: Znojmo

Matriční obvod: Hodonice

Stavební úřad: Hodonice

Přestupková komise: MÚ znojmo

Policie ČR: Prosiměřice

Katastrální úřad: Znojmo

----------------------------------------------------------------------

1. Důvod a způsob založení

Obec Tasovice vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

2. Organizační struktura


Sídlo: Tasovice 67, 671 25 Hodonice

Telefon: 515 234 414

Elektronická podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Adresa internetové stránky: http://www.tasovice.cz

IČ: 00637611

DIČ: CZ00637611

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Znojmo, č. ú.: 1582851319/0800

Starosta: Josef Sabáček

Místostarosta: RNDr. Miroslav Grolig

Úřední hodiny:

Pondělí: 7.00 - 15.00

Středa: 7.00 - 17.00

 

3. Úřad obce - organizace a řízení

Úřad obce tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu.

V čele úřadu obce je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu obce.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu obce.

Členění úřadu obce na odbory a oddělení není zavedeno.

 

Základní škola Tasovice

Ředitel: Mgr. Jaroslav Novák

Adresa: Tasovice 374, 671 25 Hodonice

IČO: 70992959

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Internetové stránky: http://www.skola-tasovice.cz/

Telefon: 515 234 634

 

Mateřská školka Tasovice

Vedoucí: Zdeňka Kalusová

Adresa: Tasovice 253, 671 25 Hodonice

IČO: 70992959

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Internetové stránky: http://www.mstasovice.estranky.cz/

Telefon: 515 234 413

 

Místní knihovna Tasovice

Knihovnice: Jaroslava Lašáková

Adresa: Tasovice č. 67, 671 25 Hodonice

E-mail:    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Internetové stránky: http://www.knihovnatasovice.webk.cz/

Telefon: 515 234 203

 

4. Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017

Obec Tasovice, IČ 00637611, se sídlem Tasovice 67, 671 25 Hodonice, oznamuje

* rozpočtové opatření Obce Tasovice č.1/2017 bylo schváleno zastupitelstvem Obce Tasovice

na svém zasedání dne 24.4.2017.

* schválené rozpočtové opatření je zveřejněno na internetových stránkách obce:

http.//www.tasovice.cz/Povinně zveřejňované informace/Dokumenty/Rozpočtové opatření1/2017

* v listinné podobě je schválený rozpočet k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Tasovicích po dobu úředních hodin.


5. Výroční zprávy Obce Tasovice o poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2003 - 2012


Výroční zpráva

Obce Tasovice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím.

Ve smyslu § 5 a § 18 zákona č. 106/1990 Sb. , o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Tasovice výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:

Za rok 2013

Za rok 2014

Za rok 2015

Za rok 2016

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA


Rozpočtová opatření 9,10,11,12/2018
Vyvěšeno:
4.12.2018
Kategorie:
Rozpočty, opatření, závěrečné účty

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:
29.11.2018
Kategorie:
Svazek Obcí Tasovice a Hodonice

Rozpočtové provizorium na rok 2019
Vyvěšeno:
29.11.2018
Kategorie:
Rozpočty, opatření, závěrečné účty

OBECNÍ VÝVĚSKA

KALENDÁŘ AKCÍ 2018 (pdf)

TASOVICE - HODONICE

- aktualizováno 16.10.2018 -

-------------------------------

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2018

-------------------------------

MOBILNÍ ROZHLAS

Jak se mohu zaregistrovat

Video na youtube

-------------------------------

ZNOJEMSKÝ OBCHVAT

NA YOUTUBE

-------------------------------

POLICIE ČR HLEDÁ POSILY

-------------------------------

KOTLÍKOVÁ DOTACE

-------------------------------

files5/sachpink15_mm.jpg

MAPOVÝ SERVER - MAPY

MAPSERVER ORP ZNOJMO

ÚZEMNÍ PLÁN


Pozemky v majetku obce

k 31.12.2016

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Nahlížení do KN

LPIS veřejný registr půdy